معلومات المواد باللغة العربية

Số lượng các mục: 1

  • Việt Nam

    PDF

    Kiểm thảo : Abu Hisaan Ibnu Ysa Kiểm thảo : Mohamed Djandal

    Khái lược về lịch sử Islam ở Đông Nam Á và Việt Nam và cách gia nhập Islam của người Việt Nam không phải bằng con đường chiến tranh mà bằng chính con đường thương mại.