Các tác phẩm khoa học

Tháng Shawwaal (tháng 10 lịch Islam)

Tập hợp các bài viết, Fataawa liên quan đến tháng Shawwaal này và việc nhịn chay 6 ngày trong tháng

Số lượng các mục: 1

Thông tin phản hồi