Các tác phẩm khoa học

Tháng Rajab (tháng 7 lịch Islam)

Mục tổng hợp các bài viết liên quan đến tháng Rajab, sự kiện Isra và Meraaj bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau

Số lượng các mục: 5

 • PDF

  Những Điều Bid’ah Trong Tháng Rajab: Bức thông điệp phân tích và trình bày về những việc làm Bid’ah trong tháng Rajab của một số người hiện nay.

 • PDF

  Nhịn Chay Tháng Rajab: Trích phần trả lời hỏi đáp của Sheikh Muhammad Salih Al-Munjid về “Có bằng chứng rõ ràng nào nói về ân phước của việc nhịn chay Tháng Rajab không?”.

 • PDF

  Chủ bút : Faisol bin Aly Al-Ba’dany Thông dịch : Abu Hisaan Ibnu Ysa

  Ân Phước Tháng Rojab Trên Bàn Cân: trong bài viết tác giả chứng minh rằng không có một ân phước nào dành cho tháng Rojab: không bằng sự nhịn chay cũng không dâng lễ Solah ban đêm... nếu là Hadith chính xác thì được phép làm bằng chứng và tất cả được truyền lại từ giới học giả Ulama, trong bài viết bát bỏ Hadith dạy cách Solah Al-Ro-gho-ib, đưa ra nhận xét của giới học giả Ulama về sự kiện Isro và Méroj không có xảy ra trong tháng Rojab, kế tiếp phân trần việc chọn tháng Rojab làm một số sự tôn thờ, tất cả đều là Bid-a’h là những cái tân không được Allah Đấng Hùng Mạnh và Tối Cao cho phép.

 • PDF

  Dành Riêng Tháng Rojab Bằng Một Số Việc Tôn Thờ : là câu hỏi được Shaikh Abdul Azeez bin Abdullah bin Baaz trả lời và nguyên văn câu hỏi: "Có một số người đã lựa chọn tháng Rojab (tức tháng 7 lịch Islam) để làm một số loại tôn thờ như dâng lễ Solah Gho-ro-ib và thức trắng đêm 27 của tháng vì tổ chức tiệc tùng, với những hành động này có nguồn gốc hay không ? cầu xin Allah ban mọi điều tốt cho Shaikh.".

 • PDF

  Làm Umroh Trong Tháng Rojab: là câu hỏi được Shaikh Muhammad Soleh Al-Munjid trả lời và câu hỏi: "Có câu Kinh hay Hadith nào khuyến khích nên thi hành Umroh trong tháng Rojab (tức tháng 7 lịch Islam) hay không ?".

Thông tin phản hồi