Những Điều Bid’ah Trong Tháng Rajab

Giới thiệu chung

Những Điều Bid’ah Trong Tháng Rajab: Bức thông điệp phân tích và trình bày về những việc làm Bid’ah trong tháng Rajab của một số người hiện nay.

Download
Thông tin phản hồi