Giáo Luật Về Việc Chúc Tụng Năm Mới

Giới thiệu chung

Giáo Luật Về Việc Chúc Tụng Năm Mới: Tập hợp những lời hỏi đáp của tập thể học giả xung quanh vấn đề chúc tụng cho năm mới.

Download

Các tác phẩm khoa học:

Thông tin phản hồi