Giáo luật quy định về vật dụng vằ quần áo người ngoại đạo

Người thuyết trình :

الناشر: Văn phòng Al-Rabwah

Giới thiệu chung

Giáo luật quy định về vật dụng vằ quần áo người ngoại đạo

Thông tin phản hồi