Giáo Luật Về Việc Xúc Phạm Allah, Xúc Phạm Tôn Giáo, Xúc Phạm Thiên Sứ Và Xúc Phạm Các Sahabah

Giới thiệu chung

Giáo Luật Về Việc Xúc Phạm Allah, Xúc Phạm Tôn Giáo, Xúc Phạm Thiên Sứ Và Xúc Phạm Các Sahabah: Một bức thông điệp nói về sự sai quấy về việc xúc phạm Allah, xúc phạm tôn giáo, xúc phạm thiên sứ cũng như xúc phạm các Sahabah.

Download
Thông tin phản hồi