Giáo Luật Zakah Al-Fit-r

Giới thiệu chung

Giáo Luật Zakah Al-Fit-r: Bài viết gồm những chủ đề sau:
- Ý nghĩa Zakah Al-Fitr.
- Giới luật của Zakah Fitr.
- Mức xuất Zakah Fitr.
- Thời gian xuất Zakah.
- Hướng chi tiêu Zakah Fitr.

Download
Thông tin phản hồi