Năm Hijrah Mới, Sự Suy Ngẫm & Các Bài Học

Giới thiệu chung

Năm Hijrah Mới, Sự Suy Ngẫm & Các Bài Học: Bài viết sẽ đưa chúng ta đến với cái nhìn đúng đắn về năm mới, phù hợp với giáo lý Islam. Đồng thời đưa ra các lời nhận xét của giới U’lama tiền bối.

Download

Các tác phẩm khoa học:

Thông tin phản hồi