Các tác phẩm khoa học

Ra lệnh làm thiện và cấm làm tội

Tôn giáo Islam đến là để bảo vệ năm yếu tố chính của con người đó là: Tôn giáo, thể xác, trí tuệ, tài sản và giống nồi. Việc sống an ninh được xem là thành quả của việc được bảo vệ đó. Vì lẽ đó xã hội Islam luôn thúc đã mỗi cá thể sống trong nó phải luôn ra sức bảo vệ và duy trì tình hình an ninh đó, để được việc cộng đồng Islam thành lập "Hội ra lệnh làm thiện cấm làm tội" đây được xem là hành động nồng cốt của tôn giáo, là nhiệm vụ vĩ đại của giới Nabi tiền nhiệm và những vị ngoan đạo, bởi trong nó hàm chứ giá trị vĩ đại cho người trực tiếp làm nó là hưởng được tốt đẹp cho bản thân, cho gia đình còn làm cho xã hội càng phồn vinh. Nếu việc này bị phế bỏ lập tức sẽ tràn lang tội phạm, tràn lang điều sai trái chỉ có Allah mới tận tường hậu quả. Trong trang này tổng hợp rất nhiều bài viết liên quan về chủ đề này

Số lượng các mục: 1

Thông tin phản hồi