Các tác phẩm khoa học

  • Phi-lip-pin (Ngalug)

    PDF

    MuhammadMuhammad trong Kinh Cựu Ước và Kinh Tân Ước: Là luận án về các lời báo trước từ Kinh Tân Ước, bằng chứng xác thực từ các học giả đáng tin, Nabi giống như Musa (Môise) - cầu xin bình an cho Người - và một số dấu hiệu về Muhammad - cầu xin bình an và phúc lành cho Người - trong Kinh Tân Ước.

Thông tin phản hồi