Giới Thiệu Về Tôn Giáo Islam

Giới Thiệu Về Tôn Giáo Islam

Kiểm thảo: Abu Hisaan Ibnu Ysa

Giới thiệu chung

Đoạn Video giới thiệu về Islam, thứ hai là tâm sự của một chàng thanh niên cải đạo sang Islam bởi lý do lòng tin tưởng giữa người với người được tìm thấy ở Vương Quốc Saudi Arabia (Ả Rập Xê Út), trong khi lòng tin đó không thấy được ở nhiều nơi trên thế giới.

Các tác phẩm khoa học:

Thông tin phản hồi