Cách Thức Lấy Nước Wudu

Người thuyết trình : Abu Hisaan Ibnu Ysa

Giới thiệu chung

Hướng dẫn cách lấy nước Wudu và chỉ ra những điều làm hư Wudu và nghi thức tắm bắt buộc theo giáo lý và khi nào.

Thông tin phản hồi