Xướng Đọc Thiên Kinh Qur’an Có Phụ Đề Việt Ngữ

Giới thiệu chung

Xướng Đọc Thiên Kinh Qur’an Có Phụ Đề Việt Ngữ: Đây là phần xướng đọc Qur’an Juz Al-A’mma bởi giọng đọc Mushary Raashid Al-A’faasy được phụ đề ý nghĩa và nội dung bằng Việt ngữ.

Các tác phẩm khoa học:

Thông tin phản hồi