معلومات المواد باللغة العربية

Số lượng các mục: 1

  • Việt Nam

    MP3

    Người thuyết trình : Abu Hisaan Ibnu Ysa

    Salah Al-Dhuha: Khuyến khích tín đồ Muslim duy trì Sunnah Salah Al-Dhuha này hằng ngày, bởi đây là lời di huấn mà Rasul - cầu xin Allah ban bình an và phúc lành cho Người - đã căn dặn Abu Hurairah - cầu xin Allah hài lòng về ông -