Salah Al-Dhuha

Người thuyết trình : Abu Hisaan Ibnu Ysa

Giới thiệu chung

Salah Al-Dhuha: Khuyến khích tín đồ Muslim duy trì Sunnah Salah Al-Dhuha này hằng ngày, bởi đây là lời di huấn mà Rasul - cầu xin Allah ban bình an và phúc lành cho Người - đã căn dặn Abu Hurairah - cầu xin Allah hài lòng về ông -

Download
Gởi lời bình luận cho chủ nhân trang này

Các tác phẩm khoa học: