معلومات المواد باللغة العربية

Số lượng các mục: 1

  • Việt Nam

    DOCX

    Tác giả : Nhóm học giả Islam Thông dịch : Abu Hisaan Ibnu Ysa người đăng tải : Văn phòng Al-Rabwah

    Giáo Lý Thực Hành Đơn Giản Từ Hào Quang Qur’an và Sunnah: Chương Jihaad: Quyển sách phân tích những mục sau: 1- Phần Một: Về giáo lý, điều khoản bắt buộc và những điều hủy Jihaad 2- Phần Hai: Về giáo lý tù binh và chiến lợi phẩm 3- Phần Ba: Về giáo lý đình chiến, thuế thân và bảo an Được trích từ quyển Giáo Lý Thực Hành Đơn Giản Từ Hào Quang Qur’an và Sunnah được in ấn tại Trung Tâm Ấn Loát Quốc Vương Fahd, do tập thể U’lama ưu tú soạn thảo và kiểm duyệt.