Islam ở Việt Nam

Giới thiệu chung

Khái lược về lịch sử Islam ở Đông Nam Á và Việt Nam và cách gia nhập Islam của người Việt Nam không phải bằng con đường chiến tranh mà bằng chính con đường thương mại.

Download

Các tác phẩm khoa học:

Thông tin phản hồi