Sơ Lược Tiểu Sử Abu Bakr Al-Siddeeq - cầu xin Allah hài lòng về ông -

Người thuyết trình : Abu Hisaan Ibnu Ysa

Giới thiệu chung

Sơ Lược Tiểu Sử Abu Bakr Al-Siddeeq – cầu xin Allah hài lòng về ông -: Đây là bài viết sơ lược về tiểu sử của vị lãnh đạo Islam ông Abu Bakr, một lãnh đạo kế thừa của Rasul, ông là người tốt nhất trong thế giới nhân loại nói chung chỉ sau hàng ngũ Nabi, được cộng đồng Islam đồng thống nhất. Bài viết được rút từ bộ Al-Dhiya’ Al-Lame’ Min Al-Khutab Al-Jawaame’ của Sheikh Muhammad bin Saaleh Al-U’thaimeen – cầu xin Allah hài lòng về ông -.

Download
Gởi lời bình luận cho chủ nhân trang này