Sơ Lược Tiểu Sử Salmaan Al-Faarisy – cầu xin Allah hài lòng về ông -

Người thuyết trình : Abu Hisaan Ibnu Ysa

Giới thiệu chung

Sơ Lược Tiểu Sử Abu Bakr Al-Siddeeq – cầu xin Allah hài lòng về ông -: Đây là bài viết sơ lược về tiểu sử của vị Sahabah cao quí về quá trình đi tìm hào quang Islam, ông đã từ bỏ địa vị hoàng gia, gặp phải bao gian truân khổ ải từ kiếp thầy tu rồi kiếp nô lệ rồi mới gặp được ánh sáng Islam.

Download
Gởi lời bình luận cho chủ nhân trang này