Sơ Lược Tiểu Sử Al-Faarooq U’mar bin Al-Khattaab

Người thuyết trình : Abu Hisaan Ibnu Ysa

Giới thiệu chung

Sơ Lược Tiểu Sử Al-Faarooq U’mar bin Al-Khattaab: Trong bài thuyết giảng kể sơ lược về cuộc đời của vị anh hùng của lịch sử Islam Al-Faarooq U’mar bin Al-Khattaab, được Trích từ “chương trình các ngôi vườn của thiên đàng” do tiến sĩ Sheikh Nabeel Al-I’wadhi thuyết trình.

Download
Gởi lời bình luận cho chủ nhân trang này