Lễ Nghĩa Ngủ & Thức Dậy

Người thuyết trình : Abu Hisaan Ibnu Ysa

Giới thiệu chung

Lễ Nghĩa Ngủ & Thức Dậy: Đây là bài Khutbah của Imam Masjid Al-Haraam Makkah Sheikh, Tiến sĩ Saaleh bin Muhammad Ali Taalib, bài Khutbah trình bày cung cách ngủ và thức bằng lời nói và hành động của Rasul - cầu xin Allah ban bình an & phúc lành cho Người - qua các Hadtih Soheeh từ Người.

Download
Gởi lời bình luận cho chủ nhân trang này

Các tác phẩm khoa học: