Các Biểu Hiệu Tình Yêu Nabi - cầu xin bình an & phúc lành cho Người -

Người thuyết trình : Abu Hisaan Ibnu Ysa

Giới thiệu chung

Các Biểu Hiệu Tình Yêu Nabi - cầu xin bình an & phúc lành cho Người -: Đây là bài thuyết giảng phân tích rõ ràng đâu là tình yêu Nabi - cầu xin bình an & phúc lành cho Người - thật sự, có dấu hiệu tiêu chuẩn ra sao và đâu chỉ là lời nói phiếm diện khoác lác. Bởi với tình yêu thật sự sẽ tuân theo Sunnah chứ không phải làm khác Sunnah rồi cho rằng đó mới là tình yêu Nabi - cầu xin bình an & phúc lành cho Người -.

Download
Gởi lời bình luận cho chủ nhân trang này

Các tác phẩm khoa học: