Con Người Chỉ Sống Một Lần

Người thuyết trình : Abu Zaytune Usman bin Ibrahim

Kiểm thảo: Abu Hisaan Ibnu Ysa

Giới thiệu chung

Con Người Chỉ Sống Một Lần: Đây là bài thuyết giảng thứ sáu về hai góc độ nhìn của hai loại người Muslim và Kaafir.

Các tác phẩm khoa học:

Thông tin phản hồi