Giáo Lý - Làm Imam & Các Vấn Đề Liên Quan

Người thuyết trình : Abu Zaytune Usman bin Ibrahim

Kiểm thảo: Abu Hisaan Ibnu Ysa

Giới thiệu chung

Bài thuyết giảng về giáo lý làm Imam, một điều rất ít người biết.

Thông tin phản hồi