Thứ 3: Toàn vẹn và Cân Bằng

Người thuyết trình :

người đăng tải: Văn phòng Al-Rabwah

Giới thiệu chung

Bản ghi âm quyển sách: Tìm hiểu Islam, của Sheikh tiến sĩ: Munaqqazh Bin Mahmood Assiqar ở phần: Các đặc điểm và mục đích của hệ thống giáo luật, mục: Toàn vẹn và Cân bằng.

Download
Gởi lời bình luận cho chủ nhân trang này