E’tikaaf

Người thuyết trình : Abu Zaytune Usman bin Ibrahim

Kiểm thảo: Abu Hisaan Ibnu Ysa

Giới thiệu chung

E’tikaaf: Trong bài thuyết giảng nói về việc người Muslim được phép E’tikaaf trong các Masjid và ân phước của việc hành đạo này bằng các dẫn chứng từ Qur’an và Sunnah.

Download
Gởi lời bình luận cho chủ nhân trang này