Islam Là Tôn Giáo Của Tất Cả Các Vị Nabi - cầu xin bình an & phúc lành cho Họ -.

Người thuyết trình : Abu Zaytune Usman bin Ibrahim

Kiểm thảo: Abu Hisaan Ibnu Ysa

Giới thiệu chung

Islam Là Tôn Giáo Của Tất Cả Các Vị Nabi - cầu xin bình an & phúc lành cho Họ -: Đây là bài thuyết giảng thứ sáu vào ngày 08/Safar/1434 H nhằm ngày 21/12/2012 do Abu Zaytune Usman Ibrahim soạn thảo và thuyết trình, trong bài thuyết giảng chứng mình rằng Islam không phải là một tôn giáo mới mà Nó là tôn giáo của tất cả các vị Nabi trước kia, bằng các dẫn chứng từ Thiên Kinh Qur’an.

Download
Gởi lời bình luận cho chủ nhân trang này