Suy Ngẫm Về Vài Hadith Liên Quan Ramadan

Người thuyết trình : Abu Zaytune Usman bin Ibrahim

Kiểm thảo: Abu Hisaan Ibnu Ysa

Giới thiệu chung

Suy Ngẫm Về Vài Hadith Liên Quan Ramadan: Bài thuyết giảng phân tích về các giá trị vàng liên quan đến việc nhịn chay Ramadan qua các Hadith Saheeh (xác thực).

Các tác phẩm khoa học:

Thông tin phản hồi