Nhiệm Vụ Với Người Láng Giềng

Người thuyết trình : Abu Hisaan Ibnu Ysa

Giới thiệu chung

Nhiệm Vụ Với Người Láng Giềng: Bài thuyết giảng khẳng định rằng người Muslim không được gây hại đến người láng giềng thậm chí họ là người ngoại đạo.

Thông tin phản hồi