Nhiệm Vụ Với Người Láng Giềng

Người thuyết trình : Abu Hisaan Ibnu Ysa

Giới thiệu chung

Nhiệm Vụ Với Người Láng Giềng: Bài thuyết giảng khẳng định rằng người Muslim không được gây hại đến người láng giềng thậm chí họ là người ngoại đạo.

Download
Gởi lời bình luận cho chủ nhân trang này