TRONG NHỮNG ĐẠO ĐỨC ISLAM

Giới thiệu chung

Đây là bài thuyết giảng thứ sáu phân tích một vài đức tính đạo đức tốt đẹp của vị Nabi vĩ đại của Islam , đức tính đó đã được Allah tuyên dương trong Qur ' an , đức tính đó đã được giới Sahabah và các thế hệ Tabi en đã tiếp thu và toàn thể tín đồ Muslim luôn rèn luyện để có được đức tín đó . Cũng bởi đức tính cao đẹp này có rất nhiều người Kaafir đã cải đạo sang Islam .

Download
Gởi lời bình luận cho chủ nhân trang này

Các nguồn gốc:

Các tác phẩm khoa học: