Điều Kiện, Nền Tảng & Điều Bắt Buộc Của Salah

Tác giả : Muhammad bin Abdul Wahhaap

Thông dịch: Abu Hisaan Ibnu Ysa

người đăng tải: Văn phòng Al-Rabwah

Giới thiệu chung

Đây là bài viết ngắn gọn do Imam Shaikh Al-Islam Muhammad bin Abdul Wahhaab viết liên quan về dâng lễ Salah như: điều kiện, điều bắt buộc và nền tảng cơ bản của Salah. Và Salah là nền tảng quan trọng nhất sau câu tuyên thệ và là nền tảng bắt buộc mỗi người Muslim phải thi hành một ngày đêm năm lần.

Download
Gởi lời bình luận cho chủ nhân trang này

Các nguồn gốc:

Các tác phẩm khoa học: