Yoon yu lislam tërël ngir suxaliku

Mélokâne bi

Ku xool li addunabi di jàŋkonte ci ay jafé jafé ci koom, dina giss né jaaduna ñu wané yoon yunuy may suxaliku

Tèkhanetal you ajou thi kham-kham:

Sap xalàt lu ñu saxalla