Yoon yu lislam tërël ngir suxaliku

Tèkhanetal you ajou thi kham-kham:

Mélokâne bi

Ku xool li addunabi di jàŋkonte ci ay jafé jafé ci koom, dina giss né jaaduna ñu wané yoon yunuy may suxaliku

Sap xalàt lu ñu saxalla