Nii la mag ñu baax ñi dàn mél ci wéru koor

Wakhtânekatebi : Mohammed Ahmed lo

Khôlâte: Mohammed Cheikh Sene

Mélokâne bi

Soloss waxtàn wi mi ngui gëna feñ ci toxal guy ñuciy toxalal niko mag èu baax daan mànggé

Download
Binndal sap guiss guiss kiy saytu xeüt wii

Tèkhanetal you ajou thi kham-kham:

Sap xalàt lu ñu saxalla