Nii la mag ñu baax ñi dàn mél ci wéru koor

Wakhtânekatebi : Mohammed Ahmed lo

Khôlâte: Mohammed Cheikh Sene

Mélokâne bi

Soloss waxtàn wi mi ngui gëna feñ ci toxal guy ñuciy toxalal niko mag èu baax daan mànggé

Tèkhanetal you ajou thi kham-kham:

Sap xalàt lu ñu saxalla