• Kiko tâlif, Kiko firi, Kiko khôlâte, Limou mbiryi : 1565

  Môy Mouhammad dômou Sâlih dômou Mouhammad dômou Soulaymâne dômou Abdourahmane dômou Ousmane dômou Abdoullah dômou Abdourahmane dômou Ahmad dômou Mouqbil thi jâbôtouk Mouqbil thi njabôtouk Rayyis Alwouhaybî At-tamîmî, gnènntèloul mâmame lagnou dâkkanetalé Ousaymîne mou sîwéko, té mingui bôkk thi

 • Kiko tâlif, Kikon jângg, Limou mbiryi : 203

 • Kiko tâlif, Limou mbiryi : 192

  Môy Cheikh Mouhammad Ibn Abdoul Wahab Ibn Soulaymane bôkk thi guîrouk Tamîm, mi ngui joudd thi 1115 thi gâddây gui thi deukk bou toudd Ouyayna thi arabi saoudite, beurina loumou taalîf. Borôm kham kham yi mândou yi sédèlnagnouko kham-kham ak am dîné ak tégé thi yône wou joup. Fâtouna (Yalla nako Yalla yeureum) thi atoum 1206 thi gâddây gui amône 91 ate.

 • Kiko tâlif, Kikon jângg, Limou mbiryi : 182

  Sâdou dômou Saîd Al- Ghâmidî sîwé bâtam bou nèkh bi, yilimâne ak khoutebakatou jâkka bou gnouy wakh Kânou -Dammam- thi Arabi Sawdite, di aji sawtou centarou al-khourâne bi gnou douppé Imâm Ach-Châtibî tèm nèkk thi Dammam.

 • Kiko tâlif, Kikon jângg, Kiko khôlâte, Limou mbiryi : 162

 • Kiko tâlif, Kiko firi, Limou mbiryi : 144

 • Kiko khôlâte, Kiko firi, Kiko tâlif, Limou mbiryi : 137

 • Kiko tâlif, Kikon jângg, Limou mbiryi : 123

 • Kiko tâlif, Kikon jângg, Limou mbiryi : 117

  Cheikh Âdil dômou Sâlim Al-Kalbânî kènnla thi jânggkatou Al-khorâne yi sîw thi âddouna bi thi jângginam bou nèkhbi tèy jèkhanetal thi radio yi ak télé yignou jaglèl Al-khourâne.

 • Kiko tâlif, Kikon jângg, Limou mbiryi : 102

  Yilimâne thi jâkka Makka

 • Kiko tâlif, Kikon jângg, Limou mbiryi : 100

  Yilimâne ak khoutbakatou Makka

 • Kiko khôlâte, Kiko tâlif, Kiko firi, Limou mbiryi : 96

 • Kiko tâlif, Kikon jângg, Limou mbiryi : 89

  Yilimane ak khoubakate thi jâkka Yonnènetebi (Yalla na Yalla joulli thi môme)

 • Kiko tâlif, Kikon jângg, Kiko khôlâte, Limou mbiryi : 80

  Yilimâne ak khoutbakate thi jâkkap Yonnènetebi (Yalla na Yalla joulli thi môm)

 • Kiko tâlif, Kikon jângg, Limou mbiryi : 63

  Yilimane ak khoubakate thi jâkka Yonnènetebi (Yalla na Yalla joulli thi môme)

 • Kiko tâlif, Kikon jângg, Limou mbiryi : 47

  Mi ngi juddo égipte ci atum 17-désambr-1926. Mi ngi wattoo Alxuràne ci daara dëkkam ci seriñ bu tudd Mussa Minetàs ci bi mu amé fukki ate ak bènn la mookal. Ginnaw gi mu toxu Tantaa ngir jaŋŋ xam xamu charia. Foofu sax la jëlé xamxamu jaŋŋinu alxuràn ci seriñam bii di Ibrahim Ibn Salam Al-Maliki. Gàñuna ci atum 20-julié-1985 (Yalla nako Yalla yërëm)

 • Kiko tâlif, Kiko khôlâte, Kiko firi, Limou mbiryi : 38

 • Kiko tâlif, Kikon jângg, Limou mbiryi : 32

  Yilimânou mâkka

 • Kiko tâlif, Kikon jângg, Limou mbiryi : 30

  Mi ngi juddoo xabar ci atum 24-02-1968. Amna doctora ci tafsir ci kémuk gëna baaxlé. Mi ngi binndoone ci Faraŋfàccé yoonu firi Alxouràne. Amna tamite majester ci Pakistan. Ak Bac ci universitèp Muhammad Ibn Saoud

 • Kiko tâlif, Kikon jângg, Limou mbiryi : 28

  Cheikh Mahmoud Khalîl Al-Houssary môy serignou mbôlème jânggkatou égipteyi, di jîtémbôtâyou jânggkatou al-khourane yithi addounabi. Mi ngui jouddou thi tâmbalik atoum ajj thi atoum 1335 thi gâddây gui tôllôk 17 sèptembar thi atoum 1917 thi atoup toubap. Thi deukk bougnou douppé Chabrae namla bi jôkk thi tâMahmoud Khalîl Al-Houssarynetâ tho sôwwou égipte. Mi ngui fâtou thi ngônou altiné16 mouhârram atoum 1401 thi gâday gui tôllôk 24 nôwembar 1980 thi atoum toubap guinnâw joulli gué. Limou enregistré thi alkhourâne: kâmil thihafs jogué thi âssim atoum 1961 thi warch bi jogué thi nâfi' 1964 qâroune ak doûrî jogué thi abî Amr bou Basra thi atoup 1968, kâmil biy jânggalé thi 1969, kâmil bou ând ak piri thi 1873. Yimou tâlîf: attèy jânng al-khourâne, foukki jânggine thi Ach-châtibiyya ak Ad-dourra, mândargâm kham fi ngua wara tâmmbalé ak fi ngua wara takhawé thi jamono bi ngua jângg al-khourâne, Oubbité guou reuy gui thi mouslou ak kâbbar, jèkhite bi geuna rafète thi dounndoup foukkak gnènnti jânggkate yi, ânddak al-khourâne bou tèdd bi, njângginou warch joggé thi Nâfi bou madîna, njângguinoup Doûrî bi jogé thi Abî Amr Al-Basrî, lèrou kholyi thi njânggoum imâm Yaqoûb, yônn wou yômb nguir njângginoup imam Abî Jâfar, bèglé gou rafète thi dajalé digganeté Ach-Châtibiyya ak Ad-Dourra, yônn bou bèss thi kham-khamou ni gnouy jânggé al-lhourâne

Kheut wi : 6 - Dalé thi : 1
Sap xalàt lu ñu saxalla