Description

Akosile yi da lori bi eniyan kan se le ri anabi wa Muhammad- ki ike ati ola Olohun maa ba a- ti yoo si mo wipe anabi gan an ni oun ri, bakannaa o se alaye bi o se je wipe awon eniyan kan maa n ri Esu [Shatani] ti won yoo si lero wipe anabi ni ti o si je wipe Esu ko ni agbara lati gbe aworan anabi wa Muhammad wo.

Irori re je wa logun