Description

Akọsilẹ ti o kun fun anfaani nipa awọn okunfa gbigba adua fun Musulumi ododo pẹlu awọn ẹri lati inu Alukuraani ati Sunna.

Irori re je wa logun