Pataki Adiọkan ti o Yanju

نبذة مختصرة

Ọrọ nipa awọn ipilẹ adiọkan Musulumi, pataki mimọ amọdaju rẹ, lilo lati fi se isẹ se ati ipepe lọ sibẹ

التصانيف العلمية:

Irori re je wa logun