Description

Ọrọ nipa awọn ipilẹ adiọkan Musulumi, pataki mimọ amọdaju rẹ, lilo lati fi se isẹ se ati ipepe lọ sibẹ

Irori re je wa logun