Description

Itumọ Idamẹwaa Ikẹyin Ninu Al-Quraan Alapọnle.

Irori re je wa logun