Orukọ Ọlọhun ( Al-’Alaa )

Orukọ Ọlọhun ( Al-’Alaa )

Sise atunyewo: Rafiu Adisa Bello

نبذة مختصرة

Awọn ohunatiaworanniede Yoruba pẹluakọle: [Awọn OrukọỌlọhunti O Rẹwajulọni sisẹ n tẹle], niapayiini a tiriOrukọỌlọhun [ Al-’Alaa ], pẹlu awọn itumọti O n tọkasi, ọnaakọsilẹ rẹsidaraniriri.

المصادر:

التصانيف العلمية:

Irori re je wa logun