Ọla ati Ipo ti o wa fun Awọn Saabe Ojisẹ Ọlọhun (Ikẹ ati ọla Ọlọhun ki o maa ba a)- 1

Ọla ati Ipo ti o wa fun Awọn Saabe Ojisẹ Ọlọhun (Ikẹ ati ọla Ọlọhun ki o maa ba a)- 1

Categories:

Description

Awọn ohun ti o waye ninu apa yii: (1) Itumọ Saabe ninu ede larubawa ati wipe taani awọn Saabe gẹgẹ bi awọn onimimọ se se apejuwe wọn. (2) Ipo ati ọla ti nbẹ fun awọn Saabe pẹlu ẹri rẹ lati inu Sunna.

Irori re je wa logun