Ọla ati Ipo ti o wa fun Awọn Saabe Ojisẹ Ọlọhun (Ikẹ ati ọla Ọlọhun ki o maa ba a)- 2

Ọla ati Ipo ti o wa fun Awọn Saabe Ojisẹ Ọlọhun (Ikẹ ati ọla Ọlọhun ki o maa ba a)- 2

Categories:

Description

Ọrọ waye ninu apa keji yii lori: (1) Iwọ ti o yẹ ki awa Musulumi maa pe fun awọn saabe Anabi. (2) Awọn ẹri ti o fi ẹsẹ mulẹ lori wipe ko si ede aiyede laarin awọn ara ile Anabi ati awọn Saabe yoku.

Irori re je wa logun