Ọla ati Ipo ti o wa fun Awọn Saabe Ojisẹ Ọlọhun (Ikẹ ati ọla Ọlọhun ki o maa ba a)- 2

Ọla ati Ipo ti o wa fun Awọn Saabe Ojisẹ Ọlọhun (Ikẹ ati ọla Ọlọhun ki o maa ba a)- 2

نبذة مختصرة

Ọrọ waye ninu apa keji yii lori: (1) Iwọ ti o yẹ ki awa Musulumi maa pe fun awọn saabe Anabi. (2) Awọn ẹri ti o fi ẹsẹ mulẹ lori wipe ko si ede aiyede laarin awọn ara ile Anabi ati awọn Saabe yoku.

التصانيف العلمية:

Irori re je wa logun