Iwọ Awọn Alabagbe -1/2

Description

Itumọ alabagbe ati awọn ẹri lori bi o ti se pataki ki Musulumi maa se daadaa si alabagbe lati inu Alukuraani ati sunna.

Irori re je wa logun