Ux weeloosiyya

qunxa nifaaqha kak yaanam munafiqhih yan mari abak yen taaamak tu numul geytimtaam imaan qhalbil kaak anuk, tanifaaqha num islaminnak mayayyaqammay imaan kaak boolaasah, yemeggek kaxxa nifaaqhal num culsa

ku tummabul nee yanfaqeh