• Qafár afa

    ammontitte loowo : 10995

    diini deeqo kee meqem abitto abtah tan muassasay meqem abitto mari leh yaniiy, suquudiyak muftih suge sheek qabdul qaziiz bin qabdalla bin baaz kay farrimtuuk ,xissimteh tan muassasa, toh talaatah ayrooy alsak labaatanna kee bacarat temeete islaam sanatak alfiiy affara booluy taban kee fereeyi kinni , tama maktab gubat kak geytimam, islaam diinih caagid gexsissah tan wazaaratih giba kinni.

  • Qafár afa

    ammontitte loowo : 60

    a mowkiq " maktab addaqwati wal irshaad " kataata mowkiq kinni. kutubuuy, tafsiriiy, qakiidaa kee kalah tan diini waksissa haytam inkih yatbaqe mowkiqi, mango kutub mango afittet korseenih yanin