• Qafár afa

  Raceena, Publisher, bicse num, ammontitte loowo : 10978

  diini deeqo kee meqem abitto abtah tan muassasay meqem abitto mari leh yaniiy, suquudiyak muftih suge sheek qabdul qaziiz bin qabdalla bin baaz kay farrimtuuk ,xissimteh tan muassasa, toh talaatah ayrooy alsak labaatanna kee bacarat temeete islaam sanatak alfiiy affara booluy taban kee fereeyi kinni , tama maktab gubat kak geytimam, islaam diinih caagid gexsissah tan wazaaratih giba kinni.

 • Qafár afa

  bicse num, amoggacsa’abe, ammontitte loowo : 1751

 • Qafár afa

  amoggacsa’abe, ammontitte loowo : 1038

  Qafar afat diini deeqo aba, jaamiqat al imaamay Riyaadal tanil fayyole caddoh barittok gaba kale , djiboutil yan jaamiqatul imaam gubat raaqa maqhadak gaba kale.

 • Qafár afa

  amoggacsa’abe, bicse num, ammontitte loowo : 979

  Khalifa Camad ismaaqiil Riyaadal tan fayyole caddoh barittoh buxay Jaamiqatul imaam mucammad bin saquud al islaamiyya diqsittal barta , duba tama jaamiqatih gubat raaqa jabuutil yan maqhad kinni gaba kak kalem.

 • Qafár afa

  bicse num, Afti gacsa’abe, ammontitte loowo : 737

  Qafar afat diini deeqo abeenah yaniih, qumar bin qabdulqaziiz magiidiy jabuutik arcibah caafatal yanil tafsiiriiy, cadiis kee kalah yan duruus haa

 • Qafár afa

  bicse num, amoggacsa’abe, Publisher, ammontitte loowo : 731

 • Qafár afa

  bicse num, Afti gacsa’abe, amoggacsa’abe, ammontitte loowo : 607

 • Qafár afa

  bicse num, kawse ( yakriye numu), ammontitte loowo : 452

 • Qafár afa

  bicse num, ammontitte loowo : 325

  Imaam Mucammad bin Qabdulwahhaab edde yeqeeshem (1115 - 1206 hijri): Jaziiratul qarab addal islaaminnah gicloh miraac kinni , islaaminnah deeqo yuqusbuuse marak numuk teena , diini kitoobak mangom bicseeh , toh : Kitaab attawciidiiy , Kashfu ashshubuhaataay , Usuul al iimaanaay , Fadhlu al islaamaanaay , Al amru bil maqruuf wannahyi qanil munkaraay , tuhuk kalah tan kitooba.

 • Qafár afa

  bicse num, amoggacsa’abe, kawse ( yakriye numu), ammontitte loowo : 215

 • Qafár afa

  bicse num, kawse ( yakriye numu), ammontitte loowo : 222

 • Qafár afa

  bicse num, kawse ( yakriye numu), ammontitte loowo : 172

 • Qafár afa

  bicse num, kawse ( yakriye numu), ammontitte loowo : 157

 • Qafár afa

  amoggacsa’abe, bicse num, kawse ( yakriye numu), ammontitte loowo : 363

 • Qafár afa

  amoggacsa’abe, ammontitte loowo : 132

  Qafar afat diini deeqo aba, jaamiqat al imaamay Riyaadal tanih barta, djiboutil yan jaamiqal imaak farqih yan maqhadak gaba kale.

 • Qafár afa

  bicse num, kawse ( yakriye numu), amoggacsa’abe, ammontitte loowo : 150

 • Qafár afa

  bicse num, ammontitte loowo : 192

  Annawawi edde yeqeeshem (631 - 676 hijri) : Usug al imaam abuu zakariyya , Yacyaa bin sharaf annawawi , Shaafiqi mazhabih fokkaaqeenitik numuk teena - yalli kaah racmatay - mango qaynatih ixxiga luk suge , kay mabla le maraa kee kaak baxsa le mari inkih kaa faylise , xayi num kee xex num inkih uggulte kay yab , mango ixxigal kitooba bicseh yen , kay kitooba : Sharcu saciic muslimiiy , Minhaaj attaalibiiniiy , Riyaadh assaaliciiniiy , Rawdhat attaalibiiniiy , Al azkaar kee Arbaqiin cadiisiiy , tohuk kalah tan kitooba.

 • Qafár afa

  bicse num, kawse ( yakriye numu), ammontitte loowo : 123

 • Qafár afa

  bicse num, amoggacsa’abe, ammontitte loowo : 115

  Qafar afat diini deeqo aba sheiki , Djibouti guubuh yan.

 • Qafár afa

  bicse num, kawse ( yakriye numu), ammontitte loowo : 91

Gali : 6 - qimbisak : 1