ko beya gita doorit islaaminna barittoh

Interneetil saanih yakkeh gexa walalih gitaak
 • Edialogue.org

  Afa: ingiiz afa English

 • Edialogue.org

  Afa: faransaawi Français

 • Edialogue.org

  Afa: esbaani Español

 • Edialogue.org

  Afa: burtugaali Portuguese

 • Edialogue.org

  Afa: roomaani Română

 • Edialogue.org

  Afa: ruusi Русский

 • Edialogue.org

  Afa: chinah afa 中文

 • Edialogue.org

  Afa: tajaalooj Tagalog